Undersøgelser af børn, unge og voksne

En psykologisk undersøgelse er en samling strukturerede informationer og indtryk om klienten. Materialet indsamles via interview og testning af intellektuelle og eventuelt også personlige ressourcer. Formålet aftales med henviseren og klienten og kan omhandle afklaring af kognitive funktioner, ressourcer og sårbare områder, personlighedsbeskrivelse, psykiske styrker og vanskeligheder samt psykiske lidelser. En psykologisk undersøgelse kan fx have til formål at udrede og afklare:

  • Aktuelle og fremtidige planer vedrørende uddannelse og arbejde

  • Egnethed som adoptivforældre

  • Børns problematiske og vanskelige adfærd

  • Konkret mistanke om ADHD/Damp, Autisme, Asperger eller NLD

  • Om et barn er særligt begavet.

Undersøgelserne tilbydes i tre forskellige niveauer

Grundniveau: Forsamtale, anamneseoptagelse, kog-nitiv test og mundtlig feedback.

Mellemniveau: Forsamtale, anamneseoptagelse, kognitiv test og supplerende test (ofte personlighedstest eller ved børn en bredere adfærdsafklaring med forældre og institutionspersonale) samt udfærdigelse af rapport og afsluttende gennemgang af rapport med klient/henviser.

Allroundniveau: Inkluderer foruden ovennævnte undersøgelse relevante opfølgende og implementerende møder med andre relevante fagpersoner (skole, pædagoger mv.).

Read about assesments in english

Read more

Assessments of children, adolescents and adults

A psychological assessment is a collection of structured information and impressions regarding the client. The material is gathered based on interviews and tests of intellectual and personal resources. The purpose is determined by the referring doctor and the client, and can include the clarification of cognitive functions, resources and vulnerable areas, personality description, mental strengths and weaknesses or mental illness. The purpose of a psychological assessment can be to clarify:

  • Current and future plans regarding education and work.

  • Qualifications as adoptive parents.

  • The problematic and difficult behavior of children.

  • Suspicions of ADHD, Autism, Asperger, NLD, etc.

  • If a child or adolescent is especially gifted.

 

The assessments are offered in three different levels.

Baseline-level: Pre-consultation, medical history, cognitive test and oral feedback.

Middle-level: Pre-consultation, medical history, cognitive test and further testing (often personality test, or if it is a child, a deeper behavioral clarification with parents and or institutional staff), including a written report, reviewed together with client and or referral doctor.

All inclusive-level: Includes, besides the above mentioned, relevant monitoring and implementing meetings with other relevant professionals (kindergarten or school teachers, etc.).

 

Close